Event Details

Transferovú dokumentáciu musí viesť každý podnikateľský subjekt, ktorého obchodno-finančné transakcie sú uskutočňované medzi závislými (ekonomicko, personálne, kapitálovo alebo inak prepojenými) osobami. Transferové oceňovanie predstavuje proces stanovovania cien transakcií medzi závislými osobami na daňové účely.


Náš člen, spoločnosť Crowe Slovensko, Vás srdečne pozýva na bezplatný webinár Transferové oceňovanie.


Cieľom webinára je zhrnúť skúsenosti a poznatky daňových poradcov z oblasti transferového oceňovania a jeho kontroly realizovanej finančnou správou, a tiež predstaviť novinky zavedené do legislatívy od 1.1.2023.


Transferové oceňovanie je často diskutovanou daňovou otázkou, pri ktorej je dôležité dodržiavať princíp nezávislého vzťahu uplatňovaného pri transakciách medzi spriaznenými osobami.

Dôkazným bremenom daňovníka je preukázať, že zmluvné podmienky vrátane transferových cien pri transakciách so spriaznenými osobami sa riadia princípom nezávislého vzťahu. Ak daňovník zlyhá pri dokazovaní, hrozí mu dodatočné zdanenie, a s tým súvisiace sankcie.


Webinár je určený najmä: finančným manažérom, ekonómom, hlavným účtovníkom, a ďalším relevantným osobám, ktoré si uvedomujú dôležitosť problematiky a potenciálne negatívne dopady na ich podnikanie.


Obsah:

 • Legislatívny rámec
 • Zmeny v legislatíve od 1.1.2023
 • Účel a dôležitosť transferovej dokumentácie
 • Prístup Finančnej správy ku kontrole transferového oceňovania
 • Najčastejšie chyby daňovníkov pri transferovom oceňovaní
 • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania správcom dane
 • Diskusia


Spíkri:

 • Ing. Bc. Zuzana Svinčáková PhD. – Námestník riaditeľa daňového úradu, úsek kontroly
 • Ing. Zuzana Melicheríková, PhD. – Manažér, daňový poradca, Crowe Advartis Tax, k.s.


Webinár sa uskutoční v slovenskom jazyku, bez registračného poplatku.


Registrácia je dostupná aj prostredníctvom tohto linku:

Webinár: Transferové oceňovanie | Crowe Slovensko


Po úspešnom zaregistrovaní Vám zašleme link na webinár. Tešíme sa na Vašu účasť.


...


Transfer documentation must be kept by all business entities whose business and financial transactions are carried out between dependent (economically, personnel, capital or otherwise connected) persons. Transfer pricing is the process of pricing transactions between related parties for tax purposes.


Our member, Crowe Slovakia, cordially invites you to the free webinar: Transfer Pricing.


The webinar's aim is to summarize the experience and knowledge of tax advisers in the field of transfer pricing and its control implemented by the financial administration, and also to present the news introduced into the legislation from January 1, 2023.

Transfer pricing is a frequently discussed tax issue where it is important to adhere to the arm's length principle applied to related party transactions.


The taxpayer's burden of proof is to prove that the contractual terms, including transfer prices in transactions with related parties, are governed by the principle of an independent relationship. If the taxpayer fails to provide evidence, he is at risk of additional taxation and related sanctions.


The webinar is mainly intended for: Financial Managers, Economists, Chief Accountants, and other relevant persons who are aware of the importance of the issue and the potential negative impacts on their business.


Content:

 • Legislative framework
 • Changes in legislation from January 1, 2023
 • Purpose and importance of transfer documentation
 • The Financial Administration's approach to transfer pricing control
 • The most common mistakes made by taxpayers in transfer pricing
 • Approval of the transfer pricing method by the tax administrator
 • Discussion


Speakers:

 • Ing. Bc. Zuzana Svinčáková PhD. – Deputy Director of the Tax Office, Control Section
 • Ing. Zuzana Melicheríková, PhD. – Manager, Tax Advisor, Crowe Advartis Tax, k.s.


The webinar will be held in the Slovak language, without a registration fee.

Registration is also available through this link: Webinár: Transferové oceňovanie | Crowe Slovensko


After successful registration, we will send you a link to the webinar. We look forward to your participation.

Community

Discover and connect with other attendees.

View community profiles and add attendees into your favorites list.