Event Details

V spolupráci s naším členom Asseco CEIT, a.s. , odborným garantom podujatí, pokračujeme v sérii bezplatných webinárov

Na ďalšom z nich si zodpovieme otázku:

Viete ako optimalizovať logistickú techniku v reálnom čase?


Práca s dátami získavanými z logistických procesov je pre mnohé podniky stále veľkou výzvou. Dáta sú cennou informáciou o okamžitom stave logistického systému a o jeho úzkych miestach. Ich zber a najmä ďalšie spracovanie sú nepochybne východiskom pre ďalšiu optimalizáciu.


Na webinári sa dozviete:

  • Ako efektívne monitorovať a riadiť logistiku za použitia najmodernejších technologických riešení založených na UWB technológii
  • Ako monitorovať techniku, efektívne analyzovať získané dáta a ďalej rozvíjať možnosti, ktoré spracovanie týchto dát z RTLS systému ponúka


Komu je workshop určený? Manažérom výroby, manažérom logistiky, technickým riaditeľom, priemyselným inžinierom, riadiacim pracovníkom v oblasti výroby, montáže a logistiky, zástupcom priemyselných podnikov, ktorí sa venujú zavádzaniu inovácií Industry 4.0Webinár je bezplatný, potrebná je registrácia. Registrujte sa, prosím, do 14. mája, 2023. Po registrácii Vám na Vašu emailovú adresu zašleme prístupový link.

Webinár sa uskutoční v anglickom jazyku.


Tešíme sa na Vašu účasť.

Vzdelávajte sa s Asseco CEIT, a.s.


....


In cooperation with our member Asseco CEIT, a.s. as a professional guarantor, we continue with the series of free webinars for you.


At the next one, we will answer the question:

Do you know how to optimise logistics technology in real time?


Working with data obtained from logistics processes still remains a great challenge for many businesses. Data is valuable information on the immediate status of the logistics system and on its bottlenecks. Its collection, and in particular its further processing is without doubt a starting-point for further optimisation.


Our webinar will show you:


  • How to monitor and manage logistics effectively using the latest technological solutions based on UWB technologies
  • How to monitor the equipment, effectively analyze the obtained data and further develop the possibilities offered by the processing of this data from the RTLS system


Who is the workshop intended for? Production managers, logistics managers, technical directors, industrial engineers, managers in the field of production, assembly and logistics, representatives of industrial enterprises who are dedicated to the introduction of Industry 4.0 innovations.


The webinar will be held in English.

The webinar is free, registration is required. Registration is open until May 14, 2023.

After the registration, an access link to the webinar will be sent to your e-mail address.


We are looking forward to your participation.

Upskill with Asseco CEIT, a.s.

Speakers

Agenda

10:00 AM - 10:30 AM
Presentation
10:30 AM - 10:45 AM
Questions & Answers

Community

Connect with 30 people attending this event

MKRGMJLP