Event Details

V spolupráci s naším členom Asseco CEIT, a.s. , odborným garantom webinára Vám ponúkame sériu bezplatných webinárov. Prvý zo seminárov je na tému:


Analýza hluku na pracoviskách. Prečo ju potrebujeme a aké sú jej prínosy?Kompenzácie za sťažený výkon práce spôsobený hlukom firmám spôsobuje zbytočné výdavky. Identifikácia zdroja hluku a jeho odstránenie je obrovským prínosom pre všetkých zamestnancov, najmä ak je zdroje hluku možné jednoducho eliminovať. Je však potrebné poznať ich štruktúru.


Na webinári sa dozviete:

  • Ako identifikovať a odstrániť dominantné zdroje hluku a smery ich šírenia
  • Ako sa vyhnúť unáhleným, drahým a nefunkčným pokusom pri znižovaní hlučnosti na pracoviskách
  • Prečo je dôležité poznať štruktúru zdroja hluku
  • Ako lokalizovať a odstrániť úniky technických plynov pomocou akustických zariadení


Komu je workshop určený? Manažérom výroby, manažérom logistiky, technickým riaditeľom, priemyselným inžinierom, riadiacim pracovníkom v oblasti výroby, montáže a logistiky.


Webinár je bezplatný, potrebná je registrácia. Registrujte sa, prosím, na adrese:

https://www.asseco-ceit.com/sk/asseco-ceit-webinare-analyza-hluku-na-pracoviskach-preco-ju-potrebujeme-a-ake-su-jej-prinosy/

Tento seminár je v slovenskom jazyku, v daný deň sa uskutoční aj v anglickom jazyku, registrácia viď nižšie.Tešíme sa na Vašu účasť.

Vzdelávajte sa s Asseco CEIT, a.s.


....


In cooperation with our member Asseco CEIT, a.s. as a professional guarantor, we have prepared a series of free webinars for you.


The next of webinars is focused on Noise Volume Analysis in the Workplace. Why do we need it and what benefits can it bring?


Paying out compensation for worsened working conditions caused by noise means extra costs for companies. Identifying the source of noise and removing it brings huge benefits for all employees, particularly if the noise source can be eliminated in a simple manner. However, to do so requires knowledge of their structure.Our webinar will show you:

  • How to identify and remove dominant noise sources and the directions in which they are spread
  • How to avoid hasty, expensive and ineffective experiments when reducing noise in the workplace
  • Why it is important to know the structure of the noise source
  • How to localise and eliminate leaks of industrial gases using acoustic equipmentWho is the workshop intended for? Production managers, logistics managers, technical directors, industrial engineers, managers in the field of production, assembly and logistics.


The webinar will be held in English, from 01:00 – 01:30PM. The webinar is free, registration is required.

Please, register at the:

https://www.asseco-ceit.com/en/asseco-ceit-webinar-noise-volume-analysis-in-the-workplace-why-do-we-need-it-and-what-benefits-can-it-bring/We are looking forward to your participation.

Upskill with Asseco CEIT, a.s.

Speakers

Agenda

10:00 AM - 10:30 AM
Analýza hluku na pracoviskách - slovenská verzia
1:00 PM - 1:30 PM
Noise volume analysis in the workplace. English version