Event Details

V spolupráci s naším členom Asseco CEIT, a.s. , odborným garantom webinára Vám ponúkame sériu bezplatných webinárov.


Ďalší z webinárov bude na tému

Analýza hluku na pracoviskách. Prečo ju potrebujete a aké sú jej prínosy?


Kompenzácie za sťažený výkon práce spôsobený hlukom firmám spôsobuje zbytočné výdavky. Identifikácia zdroja hluku a jeho odstránenie je obrovským prínosom pre všetkých zamestnancov, najmä ak je zdroje hluku možné jednoducho eliminovať. Je však potrebné poznať ich štruktúru.


Na webinári sa dozviete:

  • Ako identifikovať a odstrániť dominantné zdroje hluku a smery ich šírenia
  • Ako sa vyhnúť unáhleným, drahým a nefunkčným pokusom pri znižovaní hlučnosti na pracoviskách
  • Prečo je dôležité poznať štruktúru zdroja hluku
  • Ako lokalizovať a odstrániť úniky technických plynov pomocou akustických zariadení


Komu je workshop určený? Manažérom výroby, manažérom logistiky, technickým riaditeľom, priemyselným inžinierom, riadiacim pracovníkom v oblasti výroby, montáže a logistiky.


Webinár je bezplatný, potrebná je registrácia. Registrujte sa, prosím, do 17. apríla, 2023. Po registrácii Vám na Vašu emailovú adresu zašleme prístupový link.

Webinár sa uskutoční v anglickom jazyku.


Tešíme sa na Vašu účasť.

Vzdelávajte sa s Asseco CEIT, a.s.


....


In cooperation with our member Asseco CEIT, a.s. as a professional guarantor, we have prepared a series of free webinars for you.


The next of webinars is focused on Noise Analysis at Workplaces. Why do you need it and what are the benefits?


Compensation for the difficult performance of work caused by noise generates unnecessary expenses for companies. Identifying the source of noise and its elimination is a huge benefit for all employees, especially if the source of noise can be eliminated easily. However, it is necessary to know its structure.


The webinar is going to provide answers to these question:

  • How to identify and eliminate the dominant sources of noise and the directions of their propagation?
  • How to avoid hasty, expensive and ineffective attempts to reduce noise in the workplace?
  • Why is it important to know the structure of the noise sources?
  • How to locate and remove technical gas leaks using acoustic devices?


Who is the workshop intended for? Production managers, logistics managers, technical directors, industrial engineers, managers in the field of production, assembly and logistics.


The webinar will be held in English.

The webinar is free, registration is required. Registration is open until April 17, 2023.

After the registration, an access link to the webinar will be sent to your e-mail address.


We are looking forward to your participation.

Upskill with Asseco CEIT, a.s.

Speakers

Agenda

10:00 - 10:45
Presentation
10:45 - 11:00
Questions & Answers

Community

Discover and connect with other attendees.

JSMTBMVJVM