Event Details

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE


Dňa 24. júna 2024, od 15.30 do 17.30 hod., sa v hoteli TATRA, Námestie 1. mája 5, v Bratislave bude konať Riadne valné zhromaždenie Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike, ktorého súčasťou bude aj voľba Predstavenstva na ďalšie 2-ročné funkčné obdobie. Valné zhromaždenie sa uskutoční za prítomnosti J.E. Nigela Bakera, britského veľvyslanca na Slovensku a čestného prezidenta našej komory.


PROGRAM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Otvorenie a úvodný príhovor J.E. Nigela Bakera

2. Prehľad uskutočnených aktivít v roku 2023

3. Schválenie Výročnej správy za rok 2023 a Finančnej správy za rok 2023

4. Plán aktivít na rok 2024 a jeho schválenie

5. Schválenie Rozpočtu na rok 2024

6. Voľba členov Predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie

7. Prestávka

8. Predstavenie výsledkov voľby nového Predstavenstva

9. ZáverTešíme sa na Vašu účasť.

S úctou,

Miroslava Remenárová

predsedníčka predstavenstva

Britskej obchodnej komory v Slovenskej republikeANNUAL GENERAL MEETING


British Chamber of Commerce in the Slovak Republic hereby announces that Annual General Meeting of BCC SR with the personal participation of His Majesty's Ambassador to Slovakia and Honorary President of BCC SR, H.E. Nigel Baker will be held on June 24, 2024, 3.30 PM – 5.30 PM in hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Part of the Annual General Meeting will be the election of the Board of Directors for the next 2-year term of office.


AGENDA:

  1. Opening and speech of H.E. Nigel Baker
  2. An overview of the activities carried out in 2023
  3. Approval of the 2023 Annual Report and 2023 Financial Report
  4. Approval of the activities carried out for 2024
  5. Approval of 2024 Budget
  6. Election of members of the Board of Director for a further two-year term of office
  7. Break
  8. Presentation of the results of the election of the new Board of Directors
  9. ClosureWe look forward to welcoming you!

Kind regards,

Miroslava Remenárová

Chairwoman of the Board

British Chamber of Commerce in the Slovak Republic