Event Details

Spoločnosť CONTRACT ADMINISTRATION Vás srdečne pozýva na chutné raňajky, a súčasne seminár na aktuálnu tému znižovania nákladov vo firme.


The British Breakfast s CONTRACT ADMINISTRATION: Tipy a triky ako ušetriť mzdové náklady firmy


Každý dobrý manažér sa snaží čo najefektívnejšie nakladať so svojimi zdrojmi, ktoré sú, obzvlášť v čase kríz, obmedzené. Na seminári sa dozviete ako účinne znížiť mzdové náklady bez nutnosti prepúšťania.

Budeme hovoriť aj o tom,

  • aké úľavy je možné využiť pri zamestnávaní zamestnancov,
  • aké benefity nevstupujú do daní, či odvodov,
  • kedy je možné zamestnávať na živnosť vs. pracovnú zmluvu, a aké sú rozdiely v daniach a odvodoch,
  • aký je najvýhodnejší termín ukončenia pracovného pomeru, a i.


Pre koho je seminár určený: finanční manažéri, HR manažéri, konatelia spoločností, hlavné účtovníčky


Podujatie sa uskutoční v slovenskom jazyku. Vstup na základe registrácie, bez účastníckeho poplatku.


O spoločnosti CONTRACT ADMINISTRATION:

Priekopník v oblasti outsourcingu personalistiky a miezd na trhu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť patriaca do skupiny Advartis Group pôsobí na trhu od začiatku 90. rokov, neustále sa rozvíja a svojim klientom poskytuje profesionálne riešenia s využitím najnovších technológií. Zamestnáva viac ako 250 odborníkov v 7 pobočkách v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, ktorí poskytujú spoločnostiam podporu v široko definovanej oblasti HR.


Parkovanie: verejné platené parkovisko Twin City B, Karadžičova 2/A, bezplatné parkovanie (na min. 3 hodiny) v blízkom OC Nivy


Registrovať sa môžete aj prostredníctvom tohto linku: Business breakfast: Tipy a triky ako ušetriť mzdové náklady firmy - Contract Administration (ca-staff.eu)

Tešíme sa na Vašu účasť.


...


The company CONTRACT ADMINISTRATIONcordially invites you to a delicious breakfast, and at the same time a seminar on the current topic of reducing costs in the company.


The British Breakfast with CONTRACT ADMINISTRATION: Tips and tricks to save company labour costs


Every good manager tries to use his resources as efficiently as possible, which are limited, especially in times of crisis. At the seminar, you will learn how to effectively reduce labour costs without the need for layoffs.

We will also talk about

  • what concessions can be used when employing employees,
  • what benefits are not included in taxes or levies,
  • when it is possible to employ for trade vs. employment contract and what are the differences in taxes and levies,
  • what is the most favourable date of termination of the employment relationship, etc


For whom the seminar is intended: Financial Managers, HR Managers, Company Executives, Chief Accountants


The event will take place in the Slovak language. Entry is based on registration, without a participation fee.


About CONTRACT ADMINISTRATION:

A pioneer in the field of personnel and payroll outsourcing on the market in Central and Eastern Europe. The company belonging to the Advartis Group has been operating on the market since the early 1990s. The company is constantly developing and providing its clients with professional solutions using the latest technologies. It employs more than 250 experts in 7 branches in Poland, the Czech Republic and Slovakia, who provide support to companies in the broadly defined field of HR.


Parking: public paid parking lot Twin City B, Karadžičova 2/A, free parking (for at least 3 hours) in the nearby OC Nivy


You can also register via this link: Business breakfast: Tipy a triky ako ušetriť mzdové náklady firmy - Contract Administration (ca-staff.eu)

We look forward to your participation.

Agenda

9:00 AM - 9:30 AM
Registration & Breakfast

Speakers

Venue

Kubi´s The Nook

Twin City Tower
Mlynské nivy 10

821 09 Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map