Event Details

Príjemný deň z BritCham!

Radi by sme Vám pripomenuli, že podujatie Speed Business Meeting, ktoré organizujeChamCham, neformálne združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku, sa uskutoční už o pár dní.


Prezentujte svoju spoločnosť, produkty a služby v 10-minútovom "1to1" stretnutí a diskutujte so zaujímavými partnermi o možnej spolupráci. Po ukončení stretnutí nasleduje business cocktail.


Zúčastnite sa tohto stretnutia a získajte tak nové kontakty a obchodné príležitosti.


Účastnícky poplatok:

20 € pre členov organizujúcich komôr

49 € pre nečlenov


Účastnícky poplatok Vám bude fakturovaný po podujatí.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.


Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 26.9.2022.

Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.Tešíme sa na Vašu účasť!


...


Dear BritCham members,

We would like to remind you that the Speed Business Meeting organized by ChamCham, an informal association of foreign chambers of commerce in Slovakia, will take place in a few days.


Present your company, products and services in 10-minute "1to1" meetings and discuss possible cooperation with potential partners. A business cocktail follows after the meetings.


Attend this event and get new contacts and business opportunities.


Participation fee:

€20 for members of the organizing chambers

€49 for non-members


The participation fee will be invoiced to you after the event.

The participation of companies from the same industry is limited. If you are interested, register as soon as possible.


Cancellation of confirmed participation is not possible after 9/26/2022.

Despite your non-participation in the event, you will be invoiced for the full amount after the event.


We are looking forward to your participation!

Agenda

4:00 PM - 4:15 PM
Registrácia / Registration
4:15 PM - 4:30 PM
Začiatok podujatia, oboznámenie s pravidlami / Start of the event, familiarization with the rules
4:30 PM - 6:30 PM
1to1 stretnutia / 1to1 meetings
Pravidlá stretnutí:• Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas večera majú možnosť stretnúť.• Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a p...
Pravidlá stretnutí:
• Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas večera majú možnosť stretnúť.

• Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

• V každom zo stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií po 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti a jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

• Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.

• Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

...

Meeting rules:
• Members of all organizing chambers have the opportunity to meet during the evening.

• The participant's first meeting place will be determined during registration using a ticket with a number and the letter A or B.

• In each of the meetings, each of the participants has 3 minutes to present their company and its services or products. During the remaining 4 minutes, both participants can discuss possible cooperation.

• After 10 minutes have passed and the signal sounds, the participant with the letter A remains in the original place, while the participant with the letter B moves to the next table.

• Each short meeting creates a unique opportunity to expand your network of contacts, potential clients or suppliers.
view more
6:30 PM - 7:30 PM
Business Cocktail

Community

Discover and connect with other attendees.

View community profiles and add attendees into your favorites list.

Venue

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map