Event Details

Príjemný deň z BritCham!

S radosťou Vás pozývame na jarný Speed Business Meeting, ktorý pripravilo

ChamCham, neformálne združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku.


Prezentujte svoju spoločnosť, produkty a služby v 10-minútovom "1to1" stretnutí a diskutujte so zaujímavými partnermi o možnej spolupráci. Po ukončení stretnutí nasleduje business cocktail.


Zúčastnite sa a získajte nové kontakty a obchodné príležitosti.


Účastnícky poplatok:

26 € bez DPH pre členov organizujúcich komôr

49 € bez DPH pre nečlenov


Place: Lindner Hotel Gallery Central


Registrácia je platná po uhradení faktúry, ktorú Vám zašleme osobitne.

Registrácia je otvorená do 11. 10. 2023.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 11. 10. 2023.

Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude fakturovaný registračný poplatok v plnej sume.

1to1 stretnutia sa uskutočnia v slovenskom, resp. anglickom jazyku, podľa dohody účastníkov.


Tešíme sa na Vašu účasť!


...


Dear BritCham members,

let us cordially invite you to the spring edition of Speed Business Meeting organized by ChamCham, an informal association of foreign chambers of commerce in Slovakia.


Present your company, products and services in 10-minute "1to1" meetings and discuss possible cooperation with potential partners. A business cocktail follows after the meetings.


Participate in this event and get new contacts and business opportunities.


Participation fee:

€26 without VAT for members of the organizing chambers

€49 without VAT for non-members


Miesto konania: Lindner Hotel Gallery Central


Registration is valid after payment of the invoice, which we will send you separately.

Registration is open to October /11/2023.

Cancellation of confirmed participation is not possible after October/11/2023.

Despite your non-participation in the event, you will be invoiced for the full amount of the participation fee.

1to1 meetings will be held in the Slovak or English languages, upon the agreement of participants.


We are looking forward to your participation!

Agenda

16:00 - 16:15
Registrácia / Registration
16:15 - 16:30
Začiatok podujatia, oboznámenie s pravidlami / Start of the event, familiarization with the rules
16:30 - 18:30
1to1 stretnutia / 1to1 meetings
Pravidlá stretnutí:• Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas večera majú možnosť stretnúť.• Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a p...
Pravidlá stretnutí:
• Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas večera majú možnosť stretnúť.

• Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

• V každom zo stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií po 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti a jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

• Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.

• Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

...

Meeting rules:
• Members of all organizing chambers have the opportunity to meet during the evening.

• The participant's first meeting place will be determined during registration using a ticket with a number and the letter A or B.

• In each of the meetings, each of the participants has 3 minutes to present their company and its services or products. During the remaining 4 minutes, both participants can discuss possible cooperation.

• After 10 minutes have passed and the signal sounds, the participant with the letter A remains in the original place, while the participant with the letter B moves to the next table.

• Each short meeting creates a unique opportunity to expand your network of contacts, potential clients or suppliers.
view more
18:30 - 19:30
Business Cocktail

Community

Discover and connect with other attendees.

ŠHAB

Venue

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Ivona Zitna

Contact Organizer

Show on map