Event DetailsPozývame vás na podujatie CEO Breakfast pripravované našimi členmi Košice IT Valley a Deloitte, ktoré sa uskutoční už budúcu stredu, 12. 6. 2024, o 8:30 v priestoroch UVP Technicom, Boženy Němcovej 5, Košice v miestnosti č. 003 (prízemie).


Témou tohto podujatia bude Skills Based Organization, ktorú nám predstavia Zuzana Kostiviarová a Jozef Stieranka zo spoločnosti Deloitte.


Zuzana Kostiviarová vedie tím Human Capital Advisory Services na Slovensku a v Čechách. Vo svojich projektoch sa zameriava najmä na redesign a transformáciu organizácie, transformáciu kultúry, transformáciu angažovanosti zamestnancov, optimalizáciu procesov, transformáciu ľudských zdrojov, optimalizáciu celkového odmeňovania. Zuzana má skúsenosti aj s integráciou v kontexte fúzií a akvizícií. Je certifikovanou projektovou manažérkou podľa metodiky PRINCE2. Zuzana je tiež držiteľkou certifikátu Lean Six Sigma Green Belt od Lean Sigma Corporation.


Jozef Stieranka je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde pracuje od roku 2011. Špecializuje sa predovšetkým na priame dane, konkrétne na oblasť dane z príjmov fyzických osôb, medzinárodné zdaňovanie a sociálne zabezpečenie z pohľadu národnej a medzinárodnej legislatívy. Okrem toho sa aktívne venuje téme vysielania zamestnancov a súvisiacim povinnostiam vysielajúcich a prijímajúcich zamestnávateľov. Podieľal sa na množstve projektov zameraných na poradenstvo v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, odmeňovanie zamestnancov, ako aj nastavovanie a štruktúrovanie vyslaní mobilných zamestnancov. Zároveň sa venuje technologickej oblasti a súkromne vlastneným spoločnostiam. Jozef strávil 18 mesiacov na vyslaní v Deloitte UK, kde pracoval na oddelení pre medzinárodné vyslania mobilných zamestnancov a odmeňovanie.Téma: Skills Based Organization

  • Pracovné pozície už nefungujú. Po nástupe generácie AI, hybridného spôsobu práce či takej rýchlej zmene v akejkoľvek oblasti, formálne pracovné miesta nedokážu držať krok s meniacimi sa požiadavkami práce.
  • Na ktoré z ľudských zručností a schopností sa treba zamerať, keď ide o vytvorenie udržateľných a zamestnateľných ľudí, ktorým sa darí v tomto bezhraničnom pracovnom svete?
  • Kde začať vytvárať organizácie založené na zručnostiach?Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku, je bezplatné s nutnou registráciou z kapacitných dôvodov.

Ak ste tak ešte neurobili, zaregistrovať sa môžete do pondelka, 10. 6. 2024 alebo do naplnenia kapacít cez tento formulár.


***********************************


*English version follows belowWe would like to invite you to event CEO Breakfast organized by our members Košice IT Valley and Deloitte, which will take place on next Wednesday, June 12, 2024, from 8:30 AM in the premises of UVP Technicom, Boženy Němcovej 5, Košice in room No. 003 (ground floor).

The topic of this event is Skills Based Organization that will be presented by Zuzana Kostiviarová and Jozef Stieranka from Deloitte.


Zuzana Kostiviarová is leading the Human Capital Advisory Services team within Slovak and Czech practice. In her projects, she mainly focuses on organizational redesign and transformation, culture transformation, employee engagement transformation, process optimization, HR Transformation, Total Rewards optimization. Zuzana has also experience in post merger integration.

Zuzana is certified project manager according to PRINCE2 Methodology. Zuzana is also certified as Lean Six Sigma Green Belt from Lean Sigma Corporation.

Jozef Stieranka is a Director in the Tax business of Deloitte in Slovakia. He has been working for Deloitte since 2011. Jozef specializes primarily in direct taxes, namely in the personal income tax, international taxation and social security under the national and international legislation. He is also actively engaged in employee assignments and related obligations for the posting and receiving employers. Jozef has participated in a number of projects focused on consulting on personal income tax, employee remuneration, and designing and structuring of mobile employees assignments. He also focuses on technology and privately owned companies. Jozef spent 18 months on the assignment at Deloitte UK, where he worked at the international mobile worker assignment and remuneration department.


Topic: Skills Based Organization:

  • Jobs aren't working anymore. Having Gen AI on board, hybrid way of working or such a rapid change in any area, formal jobs can't keep up with the changing demands of work.
  • Which are the top of human skills and capabilities to focus when it comes to creating sustainable and employable people thriving in this boundaryless world of work?
  • Where to start creating the skills based organization?

The event will be held in English language. It is free but it is necessary to register due to limited number of places.

If you have not done so yet, please, register until Monday, June 10, 2024 or until the capacity is reached, via this form.

Speakers