Event Details

Pozývame Vás stráviť príjemný deň na GOLFTROPHY 2023, ktorý sa uskutoční v piatok, 22. 9. 2023 v Sedin Golf Resorte, Veľké Úľany, Nové Osady 110.


Golfového turnaja sa môžu zúčastniť iba registrovaní účastníci. Prosíme, zaregistrujte každého účastníka jednotlivo, aj v prípade, že sa prihlasujete ako tím. Registrácia je platná po uhradení faktúry, ktorú Vám zašleme osobitne.


Golfový turnaj je jednou z najvyhľadávanejších udalostí. Je atraktívny vďaka:

 • Mixu účastníkov, rôznorodosti spoločností, komôr a veľvyslanectiev.
 • Texas scramble systému, ktorý umožňuje všetkým hráčom hru si užiť.
 • Slávnostnému odovzdávaniu cien a rautu, ktorý je usporiadaný s cieľom spoločného stretnutia všetkých hráčov golfu a sponzorov.
 • Pre sponzorov je táto udalosť unikátnou príležitosťou na oslovenie širokej bázy podnikateľskej komunity neformálneho združenia Chamber of Chambers


V prípade záujmu o sponzorskú účasť na podujatí nás kontaktujte emailom na: info@britcham.sk. Registračné poplatky pre sponzorov podujatia sú odlišné od tých, ktoré uvádzame nižšie. Ich výška sa odvíja od úrovne sponzorstva.


Formát hry: Texas Scramble so skupinovým hendikepom.

Pozvite aj svojich obchodných partnerov, kolegov a priateľov, aby sa pripojili k Vášmu tímu!


Turnaj: Každý tím sa skladá zo 4 (alebo minimálne 3) hráčov. Každý člen tímu hrá loptu. Kapitán vyberie najlepšieho podľa rozstrelu. Následne sa všetci hráči presunú k najlepšej loptičke a znovu hrajú z tejto pozície. Táto metóda hry pokračuje, až kým sa netrafíte do jamky.


Ocenenia:

 • Golftrophy 2023 (1., 2., 3. miesto - tímy)
 • Nearest to the pin (individuálny hráč)
 • Longest drive men/women
 • The most successful lady


Registračný poplatok:

 • 95 € pre člena BritCham / 139 € pre nečlena BritCham = green fee, raňajky, halfway a podvečerný raut
 • golfová akadémia: 60 € pre člena BritCham / 79 € pre nečlena BritCham = raňajky, halfway a podvečerný raut
 • nehrajúci účastník turnaja: 35 € pre člena BritCham / 59 € pre nečlena BritCham = účasť na podvečernom raute


Prosíme pri registrácii v poznámke uviesť, či sa zúčastníte turnaja s vaším golfovým partnerom alebo ako sólo hráč a golfový partner Vám bude pridelený, tiež, prosím, uveďte Váš aktuálny HCP.Dôležitá poznámka: Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 20. 9. 2023; napriek vašej neúčasti na podujatí Vám bude fakturovaná plná suma.


Tešíme sa na Vašu účasť.


...


We invite you for GOLFTROPHY 2023 on September 22, 2023, in Sedin Golf Resort, Veľké Úľany, Nové Osady 110.


Only registered participants may participate in the golf tournament. Register each participant individually, please, even if you are signing up as a team. Registration is valid payment of the invoice, which we will send you separately.


The golf tournament is one of the most popular events. It is attractive due to:

 • Mix of participants, diversity of companies, chambers and embassies.
 • Texas scramble system that allows all players to enjoy the game.
 • The awards ceremony and banquet, which is organized with the aim of a joint meeting of all golfers and sponsors.
 • For sponsors, this event is a unique opportunity to reach the broad base of the business community of the Chamber of Chambers informal association


If you are interested in sponsoring the event, please, contact us by email at: info@britcham.sk. Registration fees for event sponsors are different from those listed below. Their amount depends on the level of sponsorship.


Game format: Texas Scramble with group handicap. Invite your business partners, colleagues and friends to join your team!


Tournament: Each team consists of 4 (or at least 3) players. Each member of the team plays the ball. The captain chooses the best one according to the shootout. Subsequently, all players move to the best ball and play again from this position. This method of play continues until you hit the hole.


Awards:

 • Golftrophy 2023 (1st, 2nd, 3rd place - teams)
 • Nearest to the pin (individual player)
 • Longest drive men/women
 • The most successful lady


Registration fee:

 • €95 for a BritCham member / €139 for a non-BritCham member = green fee, breakfast, halfway and banquet
 • golf academy: €60for a BritCham member / €79 for a non-BritCham member = breakfast, halfway and banquet
 • non-playing participant of the tournament: €35 for a BritCham member / €59 for a non-BritCham member = participation in the evening party

When registering, please state in the notes whether you will participate in the tournament with your golf partner or as a solo player and a golf partner will be assigned to you, also please state your current HCP.

Note, please: Cancellation of confirmed participation is not possible after September 20 2023; despite your non-participation in the event, you will be invoiced for the full amount.


We look forward to your participation.

Agenda

8:30 AM - 9:00 AM
Registrácia / Registration
Príchod a registrácia tímov, ranná káva / Arrival and registration of teams, morning coffee
9:15 AM - 4:00 PM
Začiatok turnaja (Canon štart) / Start of the tournament (Canon start)
5:00 PM - 7:00 PM
Slávnostné odovzdanie cien & raut / Award ceremony & banquet

Venue

Sedin Golf Resort

Veľké Úľany, Trnavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Ivona Zitna

Contact Organizer

Show on map