Event Details

Globálna výročná konferencia Britských obchodných komôr


Radi by sme Vás pozvali na Globálnu výročnú konferenciu, ktorú organizuje medzinárodná sieť Britských obchodných komôr, ktorej členom je aj Britská obchodná komora SR.


Naša práca za posledný rok hľadala odpovede na to, ako môže Veľká Británia podporiť udržateľný hospodársky rast, a to nielen na národnej, ale aj na miestnej a regionálnej úrovni.

Spolu s našou sieťou partnerov a členmi obchodnej rady sme vyvinuli budúcu víziu pre ekonomiku Spojeného kráľovstva, ktorá spája ľudí, planétu a zisk do súdržného celku. Pridajte sa k nám na našej globálnej výročnej konferencii, kde pred všeobecnými voľbami spustíme náš Manifest, ktorý sa bude týkať našich piatich kľúčových výziev:


  • ĽUDIA a PRÁCA – kvalifikovaná pracovná sila spĺňajúca obchodné potreby
  • ZELENÁ INOVÁCIA – zelená, inovatívna a rastúca ekonomika
  • GLOBÁLNA BRITÁNIA – svetová špička v obchode a vnútorných investíciách
  • DIGITÁLNA REVOLÚCIA – prepojená, bezpečná a dynamická
  • MIESTNA EKONOMIKA BUDÚCNOSTI – Prosperujúce miestne ekonomiky


Tento deň je príležitosťou pre obchodných lídrov z celého Spojeného kráľovstva a z celého sveta, aby sa stretli a prediskutovali kľúčové výzvy na budovanie lepšej budúcnosti pre podnikanie, ekonomiku a ľudí v našich miestnych komunitách.


Počas dňa si delegáti vypočujú významné obchodné a verejné osobnosti a zapoja sa do podnetnej diskusie s kolegami z celej siete našich komôr.


Mimo stretnutí je networkingová zóna príležitosťou pre delegátov stretnúť sa s existujúcimi a novými kontaktmi. Pridajte sa k nám, keď predstavíme to najlepšie z britského podnikania a siete komôr z celého Spojeného kráľovstva a z celého sveta.


Sledujte nás na našich sociálnych sieťach, aby ste nezmeškali žiadne aktualizácie!


REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU here!***************************

English version:


GLOBAL ANNUAL CONFERENCE 2024


Our work over the past year has sought answers to how Britain can boost sustainable economic growth, not just nationally but at local and regional levels.

We, along with our network of partners, and Business Council members, have developed a future vision for the UK economy, one that combines people, planet, and profit into a cohesive whole.

Join us at our Global Annual Conference where we will be launching our Manifesto, ahead of the general election, which will cover our five key Challenges:

  • PEOPLE and WORK – A skilled workforce meeting business needs
  • GREEN INNOVATION – A green, innovative and growing economy
  • GLOBAL BRITAIN – World-leading in trade and inward investment
  • DIGITAL REVOLUTION – Connected, secure and dynamic
  • LOCAL ECONOMY OF THE FUTURE – Thriving local economies


The day is an opportunity for business leaders from across the UK, and the globe, to come together to discuss the key challenges to build a better future for business, the economy, and people in our local communities.

Throughout the day, delegates will hear from notable business and public figures and engage in thought-provoking discussion with colleagues from across the Chamber Network.


Away from the sessions, the Networking Zone is an opportunity for delegates to meet existing and new contacts. Join us as we showcase the best of British business, and the Chamber Network, from across the UK and around the world.

Stay tuned to our social channels so you don't miss any updates - for participation sign up here!

Venue

Queen Elizabeth II Centre

Broad Sanctuary
London, England, United Kingdom

If you have any questions please contact Ivona Zitna

Contact Organizer

Show on map