Event Details

VYUŽITE POSLEDNÚ ŠANCU REGISTROVAŤ SA NA BEZPLATNÝ WEBINÁR


Máte vo firme na starosti výrobné a montážne procesy? Alebo riešite logistiku?

Potom Vás možno zamestnávajú otázky:

 • ako správne navrhnúť nový výrobný a montážny proces, prípadne prerobiť už existujúci?
 • ako eliminovať plytvanie v rámci celého logistického reťazca?
 • ako optimalizovať materiálové toky?
 • ako pripraviť a overiť kapacity návrhu dispozície skladu?


Prvý zo série bezplatných webinárov, ktorých odborným garantom je náš člen, Asseco CEIT, a.s. Vám poskytne odpovede.

Webinár Návrh a optimalizácia výrobných a logistických procesov. Ako ušetriť? Vám predstaví:


 • ako funguje návrh koncepcie a plánovanie v prostredí parametrického digitálneho modelu
 • ako pripraviť návrhy konceptov pre výrobné alebo logistické systémy a ako vybrať ten najlepší na základe požiadaviek
 • ako overiť a optimalizovať navrhované riešenie
 • aké časové a finančné úspory môžete od tohto riešenia očakávať


Webinár je bezplatný, potrebná je iba registrácia.

Registrácia je otvorená do 21. februára 2023.

Webinár sa uskutoční v anglickom jazyku.

Po úspešnej registrácii Vám do Vášho emailového konta zašleme prístupový link na webinár.


Webinár je primárne určený pre:

priemyselných inžinierov, technológov výroby, plánovačov, špecialistov zodpovedných za layout, pracovníkov logistiky, plánovačov logistických procesov, pracovníkov operatívnej logistiky a ergonómie.


Tešíme sa na Vašu účasť!

Vzdelávajte sa s Asseco CEIT, a.s.


....

DO NOT MISS THE LAST CHANCE TO REGISTER FOR THE FREE WEBINAR


Are you in charge of production and assembly processes in your company? Or do you deal with logistics?

Then your mind might be occupied with the following questions:

 • how to properly design a new production and assembly process, or redesign an existing one?
 • how to eliminate waste within the entire logistics chain?
 • how to optimize material flows?
 • how to prepare and verify the capacities of the warehouse layout design?

The first of a series of free webinars, the expert guarantor of which is our member, Asseco CEIT, a.s. , will provide you with the answers.


Webinar Are you planning to Design and Optimization of Production or Logistics Processes. How to save costs? will show you:

 • how concept design and planning work in the environment of a parametric digital model
 • how to prepare concept designs for production or logistic systems and how to choose the best one based on requirements
 • how to validate and optimise the proposed solution
 • what time and financial savings you can expect from this solution


The webinar is free, registration is required. Registration is open until February 21, 2023.

The webinar will be held in English.

After the registration, an access link to the webinar will be sent to your e-mail address.


The webinar is primarily intended for:

industrial engineers, production technologists, planners, specialists responsible for layout as well as logistics employees, logistics process planners or operative logistics and ergonomics staff.


We are looking forward to your participation.

Upskill with Asseco CEIT, a.s.

Agenda

10:00 - 10:45
10:45 - 11:00
Questions & Answers

Speakers

Community

Connect with 20 people attending this event

LMMVZGMWMC