Event Details

BUSINESS LADIES DAY

Miesto: Club Penati, Agátová 33, 841 01 Bratislava


Zaznačte si do kalendára už 11. ročník obľúbeného podujatie pre ženy a o ženách, ktoré pripravuje ChamCham, zmiešané obchodné komory v SR! Opäť prinesie v panelovej diskusii inšpiratívne príbehy úspešných žien z podnikateľského prostredia, prednášky zaujímavých hostí a príjemný priestor na nadviazanie nových kontaktov.

Príďte a podporte rozvoj ženského talentu a potenciálu: ako účastník/čka alebo nám na info@britcham.sk, dajte vedieť, ak by ste mali záujem byť partnerom podujatia alebo prezentovať svoje služby či produkty.


Prihlasujte sa, prosím, prostredníctvom tlačidla "Register", do 18.10.2023.

Rovnaký termín platí aj pre odhlásenie. Včasným odhlásením zabránite vystaveniu faktúry, v ktorej by Vám bol účtovaný poplatok aj v prípade neúčasti na podujatí (bez odhlásenia do 18.10.2023).


Účastnícky poplatok:

  • pre členov BritCham €44 / osoba
  • pre nečlenov BritCham €79 / osoba

Ceny sú uvedené bez DPH.

Pozn.: Registrácia je platná po úhrade faktúry, ktorá Vám bude zaslaná po registrácii a poskytnutí Vašich fakturačných údajov.


Tešíme sa na stretnutie s Vami!

....


BUSINESS LADIES DAY

Venue: Club Penati, Agátová 33, 841 01 Bratislava


Mark your calendar for the 11th year of the popular event for women and about women, which is being prepared by ChamCham, the mixed chamber of commerce in Slovakia! Once again, the panel discussion will bring inspiring stories of successful women from the business environment, lectures by interesting guests and a pleasant space for establishing new contacts.


Come and support the development of female talent and potential: as a participant or let us know at info@britcham.sk, if you would be interested in being a partner of the event or presenting your services or products.


Register by October 18, 2023, please.

The same deadline also applies to check-out. By cancelling in time, you will prevent the issuance of an invoice in which you would be charged a fee even if you do not participate in the event (without cancelling until 18/10/2023).


Participation fee:

  • for BritCham members €44 / person
  • for non-members €79 / person

Prices don not include VAT.

Note: Your registration is valid after invoice payment, which will be send to you after registration and providing us your billing data.


We are looking forward to meeting you!

Agenda

1:00 PM - 1:30 PM
OPENING & WELCOME
1:30 PM - 3:00 PM
PANEL DISCUSSION
Panel discussion with women leaders moderated by Vera Wisterova
3:05 PM - 3:30 PM
How to set up for success!
3:35 PM - 4:00 PM
Authenticity as a basis for self-fullfilment and success
4:05 PM - 4:30 PM
So much learning and so less time available !
5:00 PM - 5:30 PM
BUSINESS DRESS CODE
6:05 PM - 8:05 PM
SPRIEVODNÝ PROGRAM
výstavy, degustácie, koučovacia zóna, tombola

Speakers