When

Tuesday, June 15, 2021 (2:00 PM - 3:00 PM) GMT+2

Event Details

Britská obchodná komora v Slovenskej republike

("BCC SR")

INVITATION/POZVÁNKA

for/na

an Annual General Meeting/Riadne valné zhromaždenie

Date / dátum: 15 June 2021

15. júna 2021

Time / čas: 2:00 p.m./14:00

Venue / miesto konania:

Online via Microsoft Teams / Online prostredníctvom Microsoft Teams


AGENDA/PROGRAM

1. Introduction by Mrs. Mirka Remenarova, the Chairwomen of the Board. / Úvodné slovo pani Mirky Remenárovej, predsedníčky predstavenstva.


2. Presentation on the past year's activities of the Chamber by the Executive Director Mrs. Hajni Hayler. / Prezentovanie aktivít komory za uplynulý rok Výkonnou riaditeľkou pani Hajni Hayler.3. Approval of the Annual Report for 2020 and the Budget for 2021 included therein. / Schválenie Výročnej správy za rok 2020 a Rozpočtu pre rok 2021, ktorý je v nej zahrnutý.


4. Approval of the Financial Report for 2020. / Schválenie Finančnej správy za rok 2020.


5. Miscellaneous. / Rôzne iné záležitosti.


Menu